Tillförlitlighet i öppna system  |  den 16 juni 2017

Internationell vägledning om tillförlitlighet i öppna system på remiss.

Vad är öppna system? Ett öppet system är ett system vars gränser, funktioner och struktur förändras med tiden, genom åldring, förslitning eller ombyggnader eller kanske till följd av nya regelverk, och som kan beskrivas olika ur synvinklar. Det kan finnas finns faktorer utifrån, som man inte har kontroll över eller ens känner till, som kan ha avgörande inflytande på systemets tillförlitlighet och tillgänglighet.

Varför startades projektet?
Efter Fukushima har det i Japan kommit fram önskemål om att man på något sätt borde ha riktlinjer för hur man hanterar sådana okända parametrar när man bedömer tillförlitligheten hos utrustningar och system. Alla system är ju i någon mening öppna och det vore värdefullt att i en standard beskriva en metod att hantera dessa frågor. Därför föreslog japanerna ett nytt arbete om detta i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet.

Varför inom IEC?
Att det blev IEC och inte ISO, beror på att IEC genom en överenskommelse med ISO har hand om övergripande standardisering vad gäller tillförlitlighet och angränsande områden. Den föreslagna standarden bygger också vidare på den internationella IEC 60300-1, som också fastställts som svensk standard SS-EN 60300-1, Tillförlitlighetsverksamhet – Del 1: Riktlinjer för ledning och tillämpning.

Varför är den aktuell nu?
Förslaget till IEC 62853, Open systems dependability, är ute på allmän remiss till 17 juli 2017 och kan, med beteckningen 56/1734/CDV, beställas utan kostnad här från SEK Svensk Elstandard. Den som vill, kan via en länk från samma sida läsa förslaget och lämna sina kommentarer direkt på nätet. Inkomna synpunkter går vidare till den kommitté inom SEK, SEK TK 56, som är svensk spegelkommitté för arbetet inom IEC.

Vad innehåller förslaget?
Förslaget är uppbyggt kring fyra olika metoder, som bygger på var sitt sätt att betrakta det öppna systemet. Det är en process för att bygga samförstånd (consensus building), en för ansvarsfrågor (accountability achievment), en för hantering av reaktioner och åtgärder vid fel och olyckor (failure response) och en för att ta hand om förändringar (change accomodation). Plus en inledande beskrivning av problemet och några avslutande flödesscheman och exempel, bl a ett för smarta elnät.

Vad händer sedan?
Kommittén IEC TC 56, Dependability, behandlar sedan de synpunkter som lämnas av motsvarande spegelkommittéer i olika länder, i Sverige alltså SEK TK 56, Tillförlitlighet. De ligger sedan till grund för ett reviderat förslag. Kanske är det då moget för den sista, formella röstningen. Den färdiga internationella standarden IEC 62853 antas sedan förmodligen också som europeisk standard, vilket betyder att den ska fastställas utan ändringar i 34 europeiska länder. I Sverige fastställs den då som svensk standard SS-EN 62853 av SEK Svensk Elstandard som är en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Vad är SEK TK 56?
SEK TK 56 är en teknisk kommitté som samlar de svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer som är intresserade av att delta och bidra till arbetet med att skriva internationella standarder som behandlar tillförlitlighet ur olika aspekter. Se mer om SEK TK 56 här. Resultaten fastställs sedan också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Några andra standarder inom området?
Aktuella standarder är t ex SS-EN 62740 om grundorsaksanalys (RCA) och SS-EN 61703 med matematiska uttryck för funktionssäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Se preview på dem här respektive här. Och, som sagt, SS-EN 60300-1, Tillförlitlighetsverksamhet - Del 1: Riktlinjer för ledning och tillämpning. Se preview på den här. Bland pågående projekt finns också en revision av ISO/IEC 31010 med metoder för riskbedömning.

Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.