Tillgänglig vindkraft  |  den 2 maj 2018

Att beräkna och rapportera tillgängligheten hos en vindturbin kräver en överenskommen informationsmodell som bas.

En standardiserad grund för bedömning av en vindturbins tillgänglighet beskrivs i ett förslag till internationell standard som nu är ute på remiss.

Den föreslagna standarden definierar en informationsmodell. Från den ska man hämta tidsbaserade och produktionsbaserade tillgänglighetsindikatorer. Syftet är att ge standardiserade mätetal som kan användas för att skapa och organisera metoder för beräkning och rapportering av tillgängligheten i enlighet med användarens behov.

Standarden ska både kunna användas för enstaka vindturbiner och för hela vindkraftparker. Däremot säger den inte hur beräkningen av tillgänglighetsindikatorerna ska gå till. Den specificerar inte heller hur informationen hämtas in, hur produktionen uppskattas eller hur man bestämmer anläggningens prestanda. Sådant står i IEC 61400-12-1 och IEC 61400-12-2 (SS-EN 61400-12-1 och SS-EN 61400-12-2).

Förslaget, som har beteckningen 88/665/CDV är ute på remiss till 2018-05-14. Det kan beställas för studium och kommentering här från SEK Svensk Elstandard. Där står också hur man gör för att läsa och kommentera förslaget direkt på nätet. Arbetet sker i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Intresserade svenska företag och organisationer deltar genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907).

Den föreslagna standarden, kommande IEC 61400-26-1, ska ersätta tre tekniska rapporter som funnits några år och beräknas också antas som europeisk standard i CENELEC och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Bland andra projekt inom IEC TC 88 kan nämnas det nya projekt som handlar om ”through life management and life extension of wind power assets”, se något om det här. Andra pågående projekt i IEC TC 88 handlar bl a om elektriska egenskaper och om bedömning av vindförhållanden.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.