Syfte och verksamhet

Bildad redan 1907, är SEK Svensk Elstandard den äldsta av de tre svenska föreningar som har regeringens uppdrag att fastställa svensk standard. SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC. SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse av att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken.

Standarder på elområdet kan behandla terminologi, dokumentation, klassificering och andra övergripande frågor, innehålla fordringar på mått, säkerhet, prestanda eller andra egenskaper, eller beskriva utförande, provning eller användning av olika slags elektriska produkter eller anläggningar. Medlemskap i någon av SEKs tekniska kommittéer ger möjlighet att deltaga i pågående arbete. Standardisering är en öppen process som strävar till samförstånd och öppen spridning av de uppnådda resultaten. SEK informerar om standarder och pågående projekt och resultaten finns tillgängliga i SEK Shop. För att stödja användningen av standarder ger SEK också ut handböcker och tekniska rapporter.

Medverkan i IEC

SEK bildades 1907 för att kanalisera svensk medverkan i den nystartade internationella organisationen IEC, International Electrotechnical Commission. Arbetet inom IEC är alltjämt stommen i SEKs verksamhet och internationella standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder på elområdet.

För att tillvarata svenska intressen eftersträvar SEK inflytande i IEC, både i det tekniska arbetet och på ledningsnivå.

Medverkan i CENELEC

Större delen av arbetet inom CENELEC, den europeiska organisationen för standardisering inom det elektrotekniska området, syftar till att fastställa internationell standard från IEC som europeisk standard, eventuellt med gemensam europeisk avvikelse, för att därigenom uppnå en likformig tillämpning av IEC-standarderna i de olika europeiska länderna. SEK stöder detta och verkar för att så stor del av arbetet som möjligt ska ske internationellt inom IEC och att arbete med rent europeiska standarder endast ska bedrivas om det saknas ett intresse på internationell nivå. Medverkan i det tekniska arbetet inom CENELEC sker på samma sätt som inom IEC.

Svensk standardisering

SEK fastställer svensk standard på det elektrotekniska området. De flesta standarderna är europeiska standarder som genom överenskommelsen inom CENELEC ska fastställas som nationell standard i de europeiska länderna. Några internationella standarder från IEC som inte blivit europeisk standard fastställs också som svensk standard.

Arbete med rent svensk standard på elområdet, utan internationell eller europeisk motsvarighet, bedrivs endast i begränsad omfattning. Det är då fråga om områden eller frågor som saknar gemensamt europeiskt eller internationellt intresse och i de flesta fall rör det sig om revision av existerande standarder.

Finansiering

SEKs verksamhet drivs utan vinstintresse. Verksamheten finansieras genom intäkter från försäljning av SEKs publikationer, statliga anslag samt avgifter från intressenter som deltar i verksamheten.

 

 


SEK i världen   

WTO TBT Standards Code Directory   

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.