Om SEKs katalog  |  Sök i SEKs katalog

Katalogen innehåller bl a uppgifter om:

  • Internationell standard och andra IEC-publikationer och i förekommande fall motsvarande europeisk standard (EN och HD) från CENELEC och svensk standard
  • Europeisk standard (EN och HD) från CENELEC, utan anknytning till IEC och i förekommande fall motsvarande svensk standard
  • Svensk standard utan internationell motsvarighet
  • Förslag till ny eller reviderad standard

Katalogen innehåller även uppgifter om övriga publikationer från SEK.

Katalogen innehåller endast publikationer och förslag från IEC, CENELEC och SEK.

Sökning

Sökning kan ske på
  • publikationsnummer
  • ord eller fras i titeln
  • teknikområde

Publikationsnummer

Alla standarder anges i katalogen med mellanslag mellan siffergrupper.
Exempel: SS 436 40 00.

IEC ger ut internationella standarder med nummer från 60 000 och uppåt.
ANM – IEC-standard som fanns när detta beslutades har erhållit nytt nummer genom att 60000 lagts till det gamla, t ex har IEC 73 blivit IEC 60073.

En internationell standard från IEC behåller sitt nummer om den fastställs som europeisk standard, EN, av CENELEC, oavsett om den ändrats eller ej. I detta fall framgår det alltså inte av beteckningen om den europeiska standarden på något sätt avviker från motsvarande internationella standard.
Exempel: IEC 61100 = EN 61100 = SS-EN 61100, medan IEC 60065 efter ändring fastställts som EN 60065 = SS-EN 60065.
ANM – Standarder från IECs radiostörningskommitté CISPR får vid fastställelse som europeisk standard nummer i serien 55 000, t ex EN 55011.

En europeisk standard skriven i Europa får ett nummer mellan 50 001 och 59 999 om den är fastställd av CENELEC.
Exempel: EN 50050.

EN får vid fastställelse som svensk standard prefixet SS. På motsvarande sätt sker i övriga länder.
Exempel: SS-EN 50050. DIN EN 50050.

En svensk standard som helt och hållet överensstämmer med motsvarande internationell standard, men som inte blivit föremål för gemensamt europeisk intresse, får beteckningen SS-IEC, följt av den internationella standardens nummer.
Exempel: SS-IEC 60877, SS-IEC 1039 (IEC 1039 fastställdes som svensk standard innan den omnumrerades till IEC 61039 och har behållit sin beteckning).

En svensk standard som bygger på en internationell standard, men som inte helt och hållet överensstämmer med denna, får en beteckning som om den vore helt svensk. Helt svensk standard från SEK har sjusiffrigt nummer som börjar på siffran 4. Äldre standard från SEK har beteckningen SEN (svensk elektroteknisk norm).
Exempel: SS 441 05 05 är baserad på IEC 60050-191 som inte fastställts som europeisk standard.

Det är vanligt att en standard består av flera separat utgivna delar. De olika delarnas nummer anges efter ett bindestreck.
Exempel: IEC 60335-2-9.
Det är också vanligt att standarder får separat utgivna tillägg och ändringar. Dessa benämns A (amendment), eller T (tillägg). Rättelser benämns C (corrigendum).
Exempel: SS-EN 60076-1 A1. SS 61 43 14 T2.

En årtalsangivelse som innehåller X anger att standarden är under arbete.

Standarderna kompletteras både på internationell och europeisk nivå med andra typer av dokument. De viktigaste är tekniska specifikationer, TS, som är en sorts förstandard och tekniska rapporter, TR, som ger bakgrundsinformation eller exempel på tillämpningar.

Beskrivningen ovan är något förenklad och publikationer med annan beteckning kan förekomma. Standarder från andra standardiseringsorganisationer kan ha beteckningar uppbyggda på annat sätt.

Områden

På varje fastställd och utgiven svensk elstandard anges på första sidan (uppe till höger) numret på det område standarden tillhör. Indelningen i områden överensstämmer i princip med indelningen i tekniska kommittéer inom IEC, CENELEC och SEK.

Överföringsform

Med överföringsform menas hur den svenska standarden är utgiven:

Översättning

Den svenska standarden innehåller en översättning av motsvarande internationella eller europeiska standard.

Återgivning

Den svenska standarden återger den internationella eller europeiska standardens engelska text. I några standarder kompletteras återgivningen med en översättning till svenska av vissa avsnitt, främst sådana som berör märkning eller skötsel.

Ikraftsättning

Vid ikraftsättning meddelas att en viss internationell eller europeisk standard gäller som svensk standard. Denna överföringsform användes t o m 2007. Den innebar i de flesta fall att uppgifterna bara fördes in i SEKs katalog och i katalogen över svensk standard, dvs genom offentliggörande utan utgivning av något svenskt dokument. Ikraftsättning kunde meddelas i en ikraftsättningsstandard, som var avsedd att användas tillsammans med den ikraftsatta internationella standarden.

Ikraftsättning kan endast ske om det tekniska innehållet i den ikraftsatta standarden är tillgänglig på annat sätt, dvs normalt i en standard från IEC.

 

Användbara länkar

Lexikon


Electropedia
Databas IEC 61355 IEC 61355 DB

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop

 

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.