Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK TS 50549-1, utg 1:2018
CLC/TS 50549-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 1: Anslutning över 16 A till lågspänningsnät
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network above 16 A
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SEK TS 50549-2, utg 1:2018
CLC/TS 50549-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 8 Elenergiförsörjningssystem
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-3, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-3: Sanering av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-4, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-4: Sanering av temperaturväxlare
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-5, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-5: Sanering av solcellsmoduler (solpaneler)
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-4, utg 1:2017
CLC/TS 50625-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 4: Insamling, sortering, lagring och transport av skrotad elektrisk och elektronisk utustning
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-5, utg 1:2017
CLC/TS 50625-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Slutlig behandling av fraktioner från skrotad elektrisk och elektronisk utrustning - Koppar och ädelmetaller
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 5: Specification for the final treatment of WEEE fractions - Copper and precious metals
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 61000-5-10, utg 1:2017
IEC/TS 61000-5-10:2017 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 77C Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5-10: Vägledning för installation och skydd - Skydd av anläggningar mot HEMP och IEMI
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-10: Installation and mitigation guidelines - Guidance on the protection of facilities against HEMP and IEMI
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS 424 14 75, utg 7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand
Cables - Testing of fire characteristics
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 50126-1, utg 2:2017
EN 50126-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 1: Generell RAMS-process
Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50126-2, utg 1:2017
EN 50126-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 2: Systeminriktad säkerhetsmetodik
Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50131-1+A1+A2, utg 2.2:2018
EN 50131-1
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 1: Systemfordringar
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 50288-12-1, utg 1:2018
EN 50288-12-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Kommunikationskablar - Flerelementskablar med ledare av metall - Del 12-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning från 1 MHz upp till 2 000 MHz - Kablar för spridningsnät och fast installation
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control - Part 12-1: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2 000 MHz - Horizontal and building backbone cables
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50343, utg 2:2014/A1:2018
EN 50343:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Installation av kablar och ledningssystem i rälsfordon
Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 50360, utg 2:2017
EN 50360:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (300 MHz - 6 GHz), apparater som används intill örat
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50385, utg 2:2017
EN 50385:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de släpps ut på marknaden
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50398-1, utg 1:2017
EN 50398-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Integrerade system - Del 1: Allmänna fordringar
Alarm systems - Combined and integrated systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50401, utg 2:2017
EN 50401:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50402, utg 2:2018
EN 50402:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-1, utg 2:2018
EN 50463-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 1: Allmänt
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-2, utg 2:2018
EN 50463-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 2: Energimätning
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-3, utg 2:2018
EN 50463-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 3: Hantering av data
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-4, utg 2:2018
EN 50463-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 4: Kommunikation
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-5, utg 2:2018
EN 50463-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 5: Bedömning av överensstämmelse
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50566, utg 2:2017
EN 50566:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (30 MHz - 6 GHz), handhållna och kroppsburna apparater som används nära kroppen
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 2:2018
EN 50588-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50625-2-4, utg 1:2017
EN 50625-2-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 2-4: Fordringar på behandling av solcellsmoduler (solpaneler)
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50629, utg 1:2015/A2:2018
EN 50629:2015/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Energiprestanda för stora krafttransformatorer (Um > 36 kV eller Sr = 40 MVA)
Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr = 40 MVA)
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50636-2-107, utg 1:2015/A1:2018
EN 50636-2-107:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-107: Särskilda fordringar på batteridrivna robotgräsklippare
Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 50645, utg 1:2018
EN 50645:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 96 Småtransformatorer
Transformatorer för lågspänning - Ekodesign
Ecodesign requirements for small power transformers
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 50647, utg 1:2017
EN 50647:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält från utrustning och installationer för produktion, transmission och distribution av el
Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50663, utg 1:2017
EN 50663:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)
Product standard for assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50664, utg 1:2017
EN 50664:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av överenstämmelse med gränsvärden för elektromagnetisk exponering (0 Hz - 300 GHz) för utrustning som endast är avsedd att användas av arbetstagare, på plats eller när de när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50665, utg 1:2017
EN 50665:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk utrustning avseende begränsningar av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50672, utg 1:2018
EN 50672:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Datorer och servrar - Ekodesign
Ecodesign requirements for computers and computer servers
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 55016-1-2, utg 2:2014/A1:2018
CISPR 16-1-2:2014/A1:2017 | EN 55016-1-2:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-2: Kopplingsnätverk för mätning av ledningsbundna störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-1, utg 3:2014/A1:2018
CISPR 16-2-1:2014/A1:2017 | EN 55016-2-1:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-1: Mätning av ledningsbundna störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 3:2017/AC1:2017
CISPR 25:2016/C1:2017 | EN 55025:2017/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A56:2018
IEC 60061-1:1969/A56:2017 | EN 60061-1:1993/A56:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A52:2018
IEC 60061-2:1969/A52:2017 | EN 60061-2:1993/A52:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lighting equipment - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A53:2018
IEC 60061-3:1969/A53:2017 | EN 60061-3:1993/A53:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lighting equipment - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-4, utg 1:1992/A15:2018
IEC 60061-4:1990/A15:2017 | EN 60061-4:1992/A15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 4: Allmänna riktlinjer
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60077-1, utg 2:2018
IEC 60077-1:2017 | EN 60077-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elutrustning för rälsfordon - Del 1: Driftförhållanden och allmänna regler
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60077-2, utg 2:2018
IEC 60077-2:2017 | EN 60077-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elutrustning för rälsfordon - Del 2: Allmänt
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60079-13, utg 2:2018
IEC 60079-13:2017 | EN 60079-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 13: Utrustning skyddad genom placering i trycksatt rum eller byggnad ”p” och i rum med mekanisk ventilation ”v”
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v"
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60079-18, utg 3:2015/A1:2018
IEC 60079-18:2014/A1:2017 | EN 60079-18:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-1, utg 2:2018
IEC/IEEE 60079-30-1:2015 | EN 60079-30-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-2, utg 2:2018
IEC/IEEE 60079-30-2:2015 | EN 60079-30-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 30-2: Värmekablar - Vägledning vid projektering, installation och underhåll
Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60081, utg 5:1998/A6:2018
IEC 60081:1997/A6:2017 | EN 60081:1998/A6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysrör för allmänna belysningsändamål
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60137, utg 4:2018
IEC 60137:2017 | EN 60137:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för växelspänning över 1000 V
Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60153-4, utg 1:2018
IEC 60153-4:2017 | EN 60153-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Metalliska rörvågledare - Del 4: Cirkulära vågledare
Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60154-4, utg 1:2017
IEC 60154-4:2017 | EN 60154-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Flänsar för vågledare - Del 4: Flänsar för cirkulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60286-1, utg 2:2018
IEC 60286-1:2017 | EN 60286-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 1: Bandning av komponenter med axiella uttag
Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-10, utg 1:2018
IEC 60317-0-10:2017 | EN 60317-0-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-10: Allmänna fordringar - Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält, olackerat eller impregnerat
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-10: General requirements - Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-7, utg 2:2018
IEC 60317-0-7:2017 | EN 60317-0-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-7: Allmänna fordringar - Rund lindningstråd av koppar, lackerad utan isolationsfel (FIW)
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-70, utg 1:2018
IEC 60317-70:2017 | EN 60317-70:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 70: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 70: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused or resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-71, utg 1:2018
IEC 60317-71:2017 | EN 60317-71:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 71: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused or resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-72, utg 1:2018
IEC 60317-72:2017 | EN 60317-72:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 72: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound fused, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-89, utg 2:2010/A2:2018
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 | EN 60335-2-89:2010/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60384-15, utg 1:2018
IEC 60384-15:2017 | EN 60384-15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 15: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer med fast eller icke fast dielektrikum
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60384-8, utg 2:2015/AC1:2018
IEC 60384-8:2015/C1:2017 | EN 60384-8:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Del 8: Gruppspecifikation: Fasta kondensatorer med keramiskt dielektrikum, klass 1
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60400, utg 6:2018
IEC 60400:2017 | EN 60400:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Lysrörshållare och tändarhållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60539-1, utg 3:2016/AC1:2018
IEC 60539-1:2016/C1:2017 | EN 60539-1:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Termistorer - Direktuppvärmda termistorer med negativ temperaturkoefficient - Del 1: Artspecifikation
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60598-1, utg 8:2015/A1:2018
IEC 60598-1:2014/A1:2017 | EN 60598-1:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60645-1, utg 4:2018
IEC 60645-1:2017 | EN 60645-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Audiometrar - Del 1: Utrustning för tonaudiometri och talaudiometri
Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 2:2017/AC1:2018
IEC 60674-2:2016/C1:2017 | EN 60674-2:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60679-1, utg 3:2018
IEC 60679-1:2017 | EN 60679-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer med fastställd kvalitet - Del 1: Artspecifikation
Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60695-11-2, utg 3:2018
IEC 60695-11-2:2017 | EN 60695-11-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 11-2: Provningslågor - 1 kW nominell förblandad låga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60715, utg 2:2018
IEC 60715:2017 | EN 60715:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Elkopplare för högst 1 kV - Fästskenor
Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60728-13-1, utg 2:2018
IEC 60728-13-1:2017 | EN 60728-13-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 13-1: Bandbreddsexpansion för radio- och tv-signaler i FTTH-nät
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60747-16-3, utg 1:2002/A2:2018
IEC 60747-16-3:2002/A2:2017 | EN 60747-16-3:2002/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Del 16-3: Integrerade mikrovågskretsar - Frekvensomvandlare
Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60747-16-4, utg 1:2005/A2:2018
IEC 60747-16-4:2004/A2:2017 | EN 60747-16-4:2004/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Del 16-4: Integrerade mikrovågskretsar - Omkopplare
Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60749-28, utg 1:2017
IEC 60749-28:2017 | EN 60749-28:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 28: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Charged device model” (CDM) - Komponentnivå
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Charged device model (CDM) - device level
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60749-43, utg 1:2018
IEC 60749-43:2017 | EN 60749-43:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 43: Riktlinjer för planering av tillförlitlighetskvalificering av integrerade kretsar
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-33, utg 2:2018
IEC 60793-1-33:2017 | EN 60793-1-33:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-33: Mätning och provning - Spänningskorrosion (mekanisk påkänning)
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-48, utg 3:2018
IEC 60793-1-48:2017 | EN 60793-1-48:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-48: Mätning och provning - Polarisationsmodsdispersion
Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode dispersion
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-10, utg 6:2018
IEC 60793-2-10:2017 | EN 60793-2-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2-10: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A1
Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-3, utg 1:2018
IEC 60794-1-3:2017 | EN 60794-1-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 1-3: Artspecifikation - Fiberoptiska kabelelement
Optical fibre cables - Part 1-3: Generic specification - Optical cable elements
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60794-2, utg 2:2018
IEC 60794-2:2017 | EN 60794-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 2: Inomhuskablar - Gruppspecifikation
Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60809, utg 2:2015/A1:2018
IEC 60809:2014/A1:2017 | EN 60809:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Måttfordringar, elektriska och ljustekniska fordringar
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60811-201, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-201:2012/A1:2017 | EN 60811-201:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 201: Mätning av isoleringens tjocklek
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-202, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-202:2012/A1:2017 | EN 60811-202:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 202: Mätning av tjocklek på icke-metalliska mantlar
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-401, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-401:2012/A1:2017 | EN 60811-401:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 401: Termiska åldringsmetoder - Åldring i ugn
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-410, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-410:2012/A1:2017 | EN 60811-410:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 410: Mätmetod för kopparkatalyserad oxidativ nedbrytning av polyolefinisolerade ledare
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-508, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-508:2012/A1:2017 | EN 60811-508:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 508: Tryckprovning av isolering och mantlar vid förhöjd temperatur
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-509, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-509:2012/A1:2017 | EN 60811-509:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 509: Provning av beständighet mot sprickbildning av isolering och mantlar
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60811-511, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-511:2012/A1:2017 | EN 60811-511:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 511: Mätning av smältindex hos polyeten och polypropylen
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene and polypropylene compounds
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60901, utg 3:1996/A6:2018
IEC 60901:1996/A6:2014 | EN 60901:1996/A6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Ensocklade lysrör - Prestandafordringar
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 60947-2, utg 5:2018
IEC 60947-2:2016 | EN 60947-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 2: Effektbrytare
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-1, utg 4:2018
IEC 60947-5-1:2016 | EN 60947-5-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-1: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektromekaniska manöverkretsapparater
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61000-2-2, utg 1:2003/A1:2017
IEC 61000-2-2:2002/A1:2017 | EN 61000-2-2:2002/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-12, utg 3:2018
IEC 61000-4-12:2017 | EN 61000-4-12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-12: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade svängningar (ringvåg)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-39, utg 1:2017
IEC 61000-4-39:2017 | EN 61000-4-39:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-39: Mät- och provningsmetoder - Utstrålade fält i närområdet - Immunitetsprovning
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-39: Testing and measurement techniques - Radiated fields in close proximity - Immunity test
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-5, utg 3:2014/A1:2018
IEC 61000-4-5:2014/A1:2017 | EN 61000-4-5:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-5: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot stötpulser
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61000-6-5, utg 1:2016/AC1:2018
IEC 61000-6-5:2015/C1:2017 | EN 61000-6-5:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-5: Generella fordringar - Immunitetsfordringar på utrustning för kraft- och transformatorstationer och liknande miljöer
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61057, utg 2:2018
IEC 61057:2017 | EN 61057:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Isolerande lyftutrustningar för montering på fordon eller vagn
Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-104, utg 3:2018
IEC 61076-3-104:2017 | EN 61076-3-104:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-104: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för 8-poligt skärmat anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-122, utg 1:2018
IEC 61076-3-122:2017 | EN 61076-3-122:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Fordringar - Del 3-122: Detaljspecifikation för skärmat 8-poligt anslutningsdon omfattande fast don och kabeldon för I/O- och Gigabit Ethernettillämpningar i särskilt krävande miljöer
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and Gigabit Ethernet applications in harsh environments
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61169-11, utg 1:2017
IEC 61169-11:2017 | EN 61169-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 11: Gruppspecifikation för koaxialdon med skruvfattning och 9,5 mm innerdiameter på ytterledaren, 50 ohm (typ 4,1-9,5)
Radio-frequency connectors - Part 11: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm with threaded coupling - Characteristic impedance 50 O (type 4,1-9,5)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61169-59, utg 1:2018
IEC 61169-59:2017 | EN 61169-59:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 59: Gruppspecifikation för don av typ L32-4 och L32-5 med flera stift och skruvfattning
Radio-frequency connectors - Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61184, utg 4:2017
IEC 61184:2017 | EN 61184:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Bajonettlamphållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Bayonet lampholders
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61189-5-503, utg 1:2018
IEC 61189-5-503:2017 | EN 61189-5-503:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mönsterkort - Provning av material för mönsterkort, mönsterkort och kretskort - Del 5-503: Provning av material och kretskort - CAF-provning av mönsterkort
Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 5-503: General test method for materials and assemblies - Conductive anodic filaments (CAF) testing of circuit boards
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61191-2, utg 3:2018
IEC 61191-2:2017 | EN 61191-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Kretskort - Del 2: Gruppspecifikation - Lödda ytmonterade kretskort
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61191-3, utg 2:2018
IEC 61191-3:2017 | EN 61191-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Kretskort - Del 3: Gruppspecifikation - Lödda hålmonterade kretskort
Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61191-4, utg 2:2018
IEC 61191-4:2017 | EN 61191-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Kretskort - Del 4: Gruppspecifikation - Lödda anslutningar
Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered assemblies
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61280-4-4, utg 2:2018
IEC 61280-4-4:2017 | EN 61280-4-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Grundläggande provningsmetoder - Del 4-4: Installationer med optokablar - Mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar
Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61300-2-55, utg 1:2018
IEC 61300-2-55:2017 | EN 61300-2-55:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 2-55: Provning - Monterad adapters hållfasthet
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-55: Tests - Strength of mounted adaptor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61360-1, utg 4:2018
IEC 61360-1:2017 | EN 61360-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Datalelementtyper för elkomponenter med tillhörande klassificeringsschema - Del 1: Principer och metoder
Standard data elements types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61373, utg 2:2010/AC1:2018
IEC 61373:2010/C1:2011 | EN 61373:2010/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Stöt- och vibrationsfordringar på utrustning i fordon
Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61391-1, utg 1:2008/A1:2018
IEC 61391-1:2006/A1:2017 | EN 61391-1:2006/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Ultraljud - Pulsekoskannrar - Del 1: Metoder för kalibrering av spatiala mätsystem och uppmätning av point-spread function (PSF)
Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-1, utg 2:2018
IEC 61400-25-1:2017 | EN 61400-25-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-1: Principer och modeller
Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-5, utg 2:2018
IEC 61400-25-5:2017 | EN 61400-25-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-5: Provning av konformitet
Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61511-1, utg 2:2017/A1:2018
IEC 61511-1:2016/A1:2017 | EN 61511-1:2017/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61577-2, utg 1:2018
IEC 61577-2:2014 | EN 61577-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Instrument för mätning av radon och radonets sönderfallsprodukter - Del 2: Särskilda fordringar på instrument för mätning av 222Rn och 220Rn
Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61753-121-2, utg 2:2018
IEC 61753-121-2:2017 | EN 61753-121-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 121-2: Anslutningskablar för simplex och duplex med singelmodfiber och anslutningsdon med cylindrisk ferrul för kategori C - Kontrollerad miljö
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 121-2: Simplex and duplex cords with single-mode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61784-3, utg 3:2016/A1:2018
IEC 61784-3:2016/A1:2017 | EN 61784-3:2016/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Allmänna regler och profildefinitioner
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-13, utg 2:2018
IEC 61784-3-13:2016 | EN 61784-3-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-13: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 13 (Ethernet Powerlink)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 13
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-17, utg 1:2018
IEC 61784-3-17:2016 | EN 61784-3-17:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-17: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 17 (RAPIEnet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 17
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-2, utg 3:2018
IEC 61784-3-2:2016 | EN 61784-3-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-2: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 2 (CIP)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 2
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-3, utg 3:2018
IEC 61784-3-3:2016 | EN 61784-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-3: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 3 (Profibus & Profinet)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 3
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-8, utg 2:2018
IEC 61784-3-8:2016 | EN 61784-3-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-8: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 8 (CC-Link)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 8
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 61810-2, utg 3:2018
IEC 61810-2:2017 | EN 61810-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61810-2-1, utg 2:2018
IEC 61810-2-1:2017 | EN 61810-2-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2-1: Funktionssäkerhet - Verifiering av B10-värden
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61851-21-1, utg 1:2018
IEC 61851-21-1:2017 | EN 61851-21-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 21-: Fordringar på fordonet - EMC-fordringar vid laddning med laddare i fordonet
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to AC/DC supply
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61970-452, utg 3:2018
IEC 61970-452:2017 | EN 61970-452:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 452: CIM-profiler för statisk modellering av transmissionsnät
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 61987-24-2, utg 1:2018
IEC 61987-24-2:2017 | EN 61987-24-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61987-24-3, utg 1:2018
IEC 61987-24-3:2017 | EN 61987-24-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-3: Egenskapslista för flödesförändrande tillbehör för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 3:2018
IEC 62056-5-3:2017 | EN 62056-5-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62056-6-1, utg 3:2018
IEC 62056-6-1:2017 | EN 62056-6-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 6-1: System för objektidentifiering (OBIS)
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62056-8-5, utg 1:2018
IEC 62056-8-5:2017 | EN 62056-8-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-5: Smalbandig kommunikationsprofil OFDM G3-PLC för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62150-5, utg 1:2018
IEC 62150-5:2017 | EN 62150-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Mätning och provning - Del 5: Våglängdskanals inställningstid hos avstämbara sändare
Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 5: Wavelength channel tuning time of tuneable transmitters
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62256, utg 2:2017
IEC 62256:2017 | EN 62256:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 4 Vattenturbiner
Vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner - Upprustning och prestandaförbättring
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62271-100, utg 2:2009/A2:2018
IEC 62271-100:2008/A2:2017 | EN 62271-100:2009/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 100: Effektbrytare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62271-211, utg 1:2015/AC1:2018
IEC 62271-211:2014/C2:2017 | EN 62271-211:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 211: Direkt anslutning av krafttransformatorer till gasisolerade metallkapslade ställverk med märkspänning högre än 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62282-3-201, utg 2:2018
IEC 62282-3-201:2017 | EN 62282-3-201:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 3-201: Stationära system - Bestämning av prestanda för små system
Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods fort small fuel cell power systems
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62321-4, utg 1:2014/A1:2018
IEC 62321-4:2013/A1:2017 | EN 62321-4:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 4: Kvicksilver i polymerer, metall och elektronik genom CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES och ICP-MS
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62343, utg 2:2018
IEC 62343:2017 | EN 62343:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Dynamiska moduler - Allmänt och vägledning
Dynamic modules - General and guidance
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62351-9, utg 1:2018
IEC 62351-9:2017 | EN 62351-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 9: Cyber-säkerhetsrelaterad nyckelhantering
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber security key management for power system equipment
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62359, utg 2:2011/A1:2018
IEC 62359:2010/A1:2017 | EN 62359:2011/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Ultraljud - Fältkaraktärisering - Provning för bestämning av termiska och mekaniska index i diagnostiska ultraljudsfält
Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62386-301, utg 1:2018
IEC 62386-301:2017 | EN 62386-301:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 301: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Tryckknappar
Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-302, utg 1:2018
IEC 62386-302:2017 | EN 62386-302:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 302: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Ingångsenheter med fasta värden
Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-303, utg 1:2018
IEC 62386-303:2017 | EN 62386-303:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 303: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Närvarosensorer
Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-304, utg 1:2018
IEC 62386-304:2017 | EN 62386-304:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 304: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Ljussensorer
Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62439-1, utg 1:2010/A2:2018
IEC 62439-1:2010/A2:2016 | EN 62439-1:2010/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 1: Grunder och beräkningsmetoder
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62453-301, utg 1:2010/A1:2018
IEC 62453-301:2009/A1:2016 | EN 62453-301:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 301: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 1 (FF)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 301: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 1
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-302, utg 2:2018
IEC 62453-302:2016 | EN 62453-302:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 302: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 2 (CIP)
Field device tool interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 2
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-303-2, utg 1:2010/A1:2018
IEC 62453-303-2:2009/A1:2016 | EN 62453-303-2:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 303-2: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 och CP 3/6 (Profinet)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62453-309, utg 2:2018
IEC 62453-309:2016 | EN 62453-309:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 309: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 9 (HART)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62453-315, utg 1:2010/A1:2018
IEC 62453-315:2009/A1:2016 | EN 62453-315:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 315: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 15 (Modbus)
Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 15
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62488-2, utg 1:2018
IEC 62488-2:2017 | EN 62488-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
System för kommunikation på elnätet - Del 2: Terminaler för analoga bärfrekvenssystem (APLC)
Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62501, utg 1:2010/A2:2018
IEC 62501:2009/A2:2017 | EN 62501:2009/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Elektrisk provning
Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62561-3, utg 2:2018
IEC 62561-3:2017 | EN 62561-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 3: Gnistgap med frånskiljande egenskaper
Lightning protection system components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62561-4, utg 2:2018
IEC 62561-4:2017 | EN 62561-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 4: Fordringar på fästelement för ledare
Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62561-5, utg 2:2018
IEC 62561-5:2017 | EN 62561-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 81 Åskskydd
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 5: Fordringar på kapslingar för inspektion av jordelektroder och deras tätning
Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62586-1, utg 2:2018
IEC 62586-1:2017 | EN 62586-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 1: Instrument för mätning av elkvalitet (PQI)
Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62586-2, utg 2:2018
IEC 62586-2:2017 | EN 62586-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62606, utg 1:2014/A1:2018
IEC 62606:2013/A1:2017 | EN 62606:2013/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Ljusbågsdetektorer - Allmänna fordringar
General requirements for arc fault detection devices
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/A11:2017/AC1:2018
EN 62612:2013/A11:2017/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62656-5, utg 1:2018
IEC 62656-5:2017 | EN 62656-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Registrering och överföring av standardiserade ontologier för produkter med (hjälp av datasatser i form av) kalkylblad - Del 5: Gränssnitt för aktivitetsbeskrivning
Standardized product ontology register and register by spreadsheets - Part 5: Interface for activity description
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-2, utg 2:2018
IEC 62680-1-2:2017 | EN 62680-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62683-1, utg 1:2018
IEC 62683-1:2017 | EN 62683-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Produktdata och produktegenskaper för informationsutbyte - Del 1: Katalogdata
Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange - Part 1: Catalogue data
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62689-2, utg 1:2017
IEC 62689-2:2016 | EN 62689-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Sensorer och detektorer för ström och spänning för felindikeringsändamål - Del 2: Systemaspekter
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62733, utg 1:2015/AC1:2018
IEC 62733:2015/C1:2017 | EN 62733:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Programmerbara komponenter i driftdon - Allmänna fordringar och säkerhet
Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62745, utg 1:2017
IEC 62745:2017 | EN 62745:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
Maskinsäkerhet - Fordringar på trådlösa styrsystem
Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62754, utg 1:2018
IEC 62754:2017 | EN 62754:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Beräkning av osäkerhet hos vågformsparametrar
Computation of waveform parameter uncertainties
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-5, utg 1:2017/AC1:2018
IEC 62788-1-5:2016/C1:2017 | EN 62788-1-5:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material för solcellsmoduler - Del 1-5: Inkapslingslager - Mätning av den linjära dimensionsförändringen i inkapslingsmaterialet som funktion av temperaturen
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62817, utg 1:2015/A1:2018
IEC 62817:2014/A1:2017 | EN 62817:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktionsgodkännande av solföljande anordningar
Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers
Fastställelsedatum: 2018-02-21
Läs mer
 
SS-EN 62827-2, utg 1:2018
IEC 62827-2:2017 | EN 62827-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Trådlös energiöverföring - Styrning - Del 2: Styrning av flera energimottagare
Wireless power transfer - management - Part 2: Multiple device control management
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62838, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62838:2015/C1:2017 | EN 62838:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Halvintegrerade lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning ej överstigande 50 V AC eller 120 V DC - Säkerhetsfordringar
LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-1, utg 1:2018
IEC 62841-2-1:2017 | EN 62841-2-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-1: Särskilda fordringar på handhållna borrmaskiner och slagborrmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-10, utg 1:2017
IEC 62841-2-10:2017 | EN 62841-2-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-10: Särskilda fordringar på handhållna omrörare
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-10: Particular requirements for hand-held mixers
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-17, utg 1:2018
IEC 62841-2-17:2017 | EN 62841-2-17:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-17: Särskilda fordringar på handöverfräsar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-1, utg 1:2015/A11:2018
EN 62841-3-1:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-1: Särskilda fordringar på transportabla bordssågar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1, modified)
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-10, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-10:2015/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-10: Särskilda fordringar på transportabla kapmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-13, utg 1:2017
IEC 62841-3-13:2017 | EN 62841-3-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-13: Särskilda fordringar på transportabla borrmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-13: Particular requirements for transportable drills
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-14, utg 1:2018
IEC 62841-3-14:2017 | EN 62841-3-14:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-14: Särskilda fordringar på transportabla avloppsrensare
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-14: Particular requirements for transportable drain cleaners
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-4, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-4:2016/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-4: Särskilda fordringar på transportabla bänkslipmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-6, utg 1:2015/A11:2018
EN 62841-3-6:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-6: Särskilda fordringar på transportabla diamantborrmaskiner med vattenanslutning
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-9, utg 1:2016/A11:2018
EN 62841-3-9:2015/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-9: Särskilda fordringar på transportabla kap- och geringssågar
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62884-1, utg 1:2018
IEC 62884-1:2017 | EN 62884-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer - Mätning - Del 1: Grundläggande mätmetoder
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 1: Basic methods for the measurement
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62884-2, utg 1:2018
IEC 62884-2:2017 | EN 62884-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer - Mätning - Del 2: Mätning av fasjitter
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 2: Phase jitter measurement method
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 
SS-EN 62924, utg 1:2017
IEC 62924:2017 | EN 62924:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Stationära energilagringssystem för banmatningssystem med likspänning
Railway applications - Fixed installations - Stationary energy storage system for DC traction systems
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62944, utg 1:2018
IEC 62944:2016 | EN 62944:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Audio-, video- och multimediasystem - Tillgänglighet till digital television - Riktlinjer beträffande funktioner
Audio, video and multimedia systems and equipment - Digital television accessibility - Functional specifications
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62974-1, utg 1:2018
IEC 62974-1:2017 | EN 62974-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Övervakande och mätande system för insamling och analys av data - Del 1: Fordringar på utrustning
Monitoring and measuring systems used for data collection, gathering and analysis - Part 1: Device requirements
Fastställelsedatum: 2018-03-14
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

mars 2018

februari 2018

januari 2018

december 2017

november 2017

oktober 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.