Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Smart energi

Elnät med spridd, småskalig och förnybar elproduktion, varierande belastningar, fluktuerande elpriser och aktiva konsumenter kräver samverkan, kommunikation och flexibilitet. Det krävs alltså standarder – för protokoll, gränssnitt, informationsinnehåll, skydd, rapportering, mätning med mera.

Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, myndigheter och högskolor aktivt i det omfattande arbetet med att skriva de olika standarder som behövs för framtidens smarta elnät, smart grid.

Internationell standardisering

Redan finns många av de standarder som behövs för driftsäkerhet, koordination, transmission, distribution, mätning, anslutning och IT-säkerhet i smarta elnät. De mest kända är kanske kommunikationsstandarderna i serien IEC 61850 (i Sverige SS-EN 61850) och standarderna för gränssnitt för distributionssystemstyrning i serien IEC 61968 (SS-EN 61968). Dessa har tagits fram inom kommittén IEC TC 57 och svenska intressenter deltar i det arbetet genom SEK TK 57. Läs mer om det internationella arbetet och den roll som IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, har.

IEC har inrättat en systemkommitté Smart energy som ska koordinera arbetet inom området. Inom SEK finns en motsvarande svensk systemkommitté, SK 1 Smart energi. Läs mer om deltagande i tekniska kommittéer (inklusive systemkommittéer) hos SEK Svensk Elstandard.

Det finns inga unikt svenska eller nordiska standarder för smarta elnät. De svenska standarderna inom området är alla europeiska standarder, som i sin tur nästan alla är internationella standarder från IEC, som vi genom samarbetet i CENELEC kommit överens om att använda i 33 länder i Europa.

Ett försök till beskrivning med hjälp av en karta är ”Smart grids standards mapping tool”.

Beställ din standard på SEK Shop

Standardisering i Europa

De tre europeiska standardiseringsorganisationerna (CEN, CENELEC och ETSI) har tillsammans åtagit sig ett uppdrag från EU-kommissionen att lägga upp en plan och en stomme för standarder för smarta elnät. Den slutrapport som i början av 2015 överlämnades till EU-Kommissionen finns för nedladdning här. Den består av fyra delrapporter: en om behovet av standarder, en metodbeskrivning (inklusive referensarkitektur), en rapport om interoperabilitet och en om IT-säkerhet. Inte minst referensarkitekturen för smarta elnät har väckt intresse. Arbetet fortsätter nu i mindre skala, med särskild inriktning på interoperabilitet och IT-säkerhet.

En grundprincip är att så mycket som möjligt av arbetet ska utföras på internationell nivå, framförallt inom IEC. Bara de standarder ska skrivas i Europa som behandlar säregna europeiska förhållanden eller där det inte går att nå tillräcklig internationell enighet inom rimlig tid.

U-kommissionen sammanfattade i april 2011 sin ståndpunkt och pekar ut vilken väg Europa bör gå beträffande smart grid i Smarta nät: från innovation till utbyggnad. Den svenska handlingsplanen Planera för effekt! finns här.

Energilagring

IEC har tagit fram två ”white papers” som beskriver olika sätt att lagra energi och hur de kan användas i elnät. Ladda hem dem här:
Electrical Energy Storage
Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrical Energy Storage

SEK erbjuder

Standarderna finns att köpa i SEK Shop. Med funktionen preview kan du utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard.

Genom att delta i systemkommittén ”Smart energi” inom SEK Svensk Elstandard, eller i någon av de olika tekniska kommittéerna inom området, kan svenska företag, organisationer, högskolor och myndigheter vara med i det europeiska och internationella arbetet med standarder och andra tekniska överenskommelser för framtidens elnät. De tekniska kommittéer som är centrala i arbetet är närmast Elenergiförsörjningssystem (SEK TK 8), Elmätare och utrustning för belastningsstyrning (SEK TK 13) och Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation (SEK TK 57), men också andra teknikområden bidrar eller är berörda.

Standarder

SEK_Standarder

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of