Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK Teknisk Rapport 62368-2, utg 1:2017
IEC/TR 62368-2:2015 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 2: Explanatory information related to IEC 62368-1
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 63088, utg 1:2017
IEC/PAS 63088:2017 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Smart manufacturing - Reference architecture model industry 4.0 (RAMI4.0)
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS 424 02 19-5, utg 3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Installationskablar - Polyolefinkablar med märkspänning högst 300/500 V - Kablar med speciella egenskaper vid brand
House wiring cables - Polyolefin insulated cables with rated voltage up to and including 300/500 V - Cables with special properties in event of fire
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS 424 02 19-6, utg 3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Installationskablar - Polyolefinkablar, Al- och polyolefinmantlade kablar med märkspänning högst 450/750 V - Kablar med speciella egenskaper vid brand
House wiring cables - Polyolefin insulated cables with rated voltage up to and including 450/750 V - Cables with special properties in the event of fire
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 50131-5-3, utg 2:2017
EN 50131-5-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 50332-3, utg 1:2017
EN 50332-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Ljudanläggningar - Hörlurar och hörtelefoner för bärbara apparater - Mätning av högsta ljudtryck - Del 3: Mätning för begränsning av ljuddos
Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 3: Measurement method for sound dose management
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 50593, utg 1:2017
EN 50593:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Diskmaskiner för kommersiellt bruk - Prestandaprovning
Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 55011, utg 5:2016/A1:2017
CISPR 11:2015/A1:2016 | EN 55011:2016/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 55014-1, utg 4:2017
CISPR 14-1:2016 | EN 55014-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1: Emission
Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60205, utg 3:2017
IEC 60205:2016 | EN 60205:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Magnetiska komponenter och material - Beräkning av effektiva parametrar hos kärndetaljer
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60404-8-6, utg 2:2017
IEC 60404-8-6:2016 | EN 60404-8-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 8-6: Specifikationer för enskilda material - Mjukmagnetiska metalliska material
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60505, utg 3:2011/AC1:2017
IEC 60505:2011/C1:2017 | EN 60505:2011/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Elektriska isolersystem - Utarbetande av metoder för bedömning av isolersystem
Evaluation and qualification of electrical insulation systems
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60674-3-8, utg 1:2012/A1:2017
IEC 60674-3-8:2011/A1:2016 | EN 60674-3-8:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Specifikation för plastfilmer för elektriska ändamål - Del 3: Specifikationer för enskilda material - Blad 8: Film av balanserad biaxiellt orienterad polyetennaftalat (PEN) för elektrisk isolering
Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 8: Balanced biaxially oriented polyethylene naphthalate (PEN) films used for electrical insulation
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60684-3-247, utg 1:2012/A1:2017
IEC 60684-3-247:2011/A1:2016 | EN 60684-3-247:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Flexibel isolerslang för elektriska ändamål - Del 3: Specifikation för enskilda typer av isolerslang - Blad 247: Värmekrympande slang av polyolefin, dubbelväggig, ej flamskyddad
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heatshrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 60950-22, utg 2:2017
IEC 60950-22:2016 | EN 60950-22:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment to be installed outdoors
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61189-5-1, utg 1:2017
IEC 61189-5-1:2016 | EN 61189-5-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mönsterkort - Provning av material för mönsterkort, mönsterkort och kretskort - Del 5-4: Provning av material och kretskort - Vägledning beträffande kretskort
Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-1: General test methods for materials and assemblies - Guidance for printed board assemblies
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61202-1, utg 3:2017
IEC 61202-1:2016 | EN 61202-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofiberteknik - Fiberoptiska isolatorer - Del 1: Artspecifikation
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic isolators - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61340-4-7, utg 1:2017
IEC 61340-4-7:2017 | EN 61340-4-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 4-7: Provningsmetoder för särskilda tillämpningar - Jonisering
Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61360-6, utg 1:2017
IEC 61360-6:2016 | EN 61360-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Datalelementtyper för elkomponenter med tillhörande klassificeringsschema - Del 6: Kvalitetshandledning för IEC CDD
Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61375-2-3, utg 1:2016/A11:2017
EN 61375-2-3:2015/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-3: Kommunikationsprofil för TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61375-3-4, utg 1:2014/A11:2017
EN 61375-3-4:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 3-4: Ethernet Consist Network (ECN)
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN)
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-6, utg 2:2017
IEC 61400-25-6:2016 | EN 61400-25-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-6: Logiknod- och dataklasser för tillståndsövervakning
Wind energy generation systems - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61511-1, utg 2:2017
IEC 61511-1:2016 | EN 61511-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61511-2, utg 2:2017
IEC 61511-2:2016 | EN 61511-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 2: Vägledning vid tillämpning av del 1
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1:2016
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61511-3, utg 2:2017
IEC 61511-3:2016 | EN 61511-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 3: Vägledning vid bestämning av erforderliga säkerhetsnivåer (SIL)
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61643-351, utg 1:2017
IEC 61643-351:2016 | EN 61643-351:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 351: Isolertransformator för överspänning för tele- och signalledningar (SIT) - Prestanda och provningsmetoder
Components for low-voltage surge protective devices - Part 351: Performance requirements and test methods for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SIT)
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61753-052-3, utg 2:2017
IEC 61753-052-3:2016 | EN 61753-052-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 052-3: Fasta dämpare för singelmod, utan kontaktdon, för kategori U - Okontrollerad miljö i anläggningar utomhus
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 052-3: Single-mode fibre non-connectorized fixed attenuator - Category U in uncontrolled environment
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61753-052-6, utg 1:2017
IEC 61753-052-6:2016 | EN 61753-052-6:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Funktionsfordringar på anslutningsdon och passiva komponenter - Del 052-6: Fasta dämpare för singelmod, utan kontaktdon, kategori O för installation utomhus
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 052-6: Single-mode fibre non-connectorized fixed attenuator - Category O in outside plant environment
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61987-11, utg 2:2017
IEC 61987-11:2016 | EN 61987-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 11: Egenskapslista för elektroniskt datautbyte inom industriell processtyrning - Generella strukturer
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 11: Lists of properties (LOPs) of measuring equipment for electronic data exchange - Generic structures
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61987-16, utg 1:2017
IEC 61987-16:2016 | EN 61987-16:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 16: Egenskapslista för densitetsmätande utrustning för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 16: Lists of properties (LOPs) for density measuring equipment for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 61995-1, utg 1:2008/A1:2017
IEC 61995-1:2005/A1:2016 | EN 61995-1:2008/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Lampanslutningsdon för bostäder och liknande - Del 1: Allmänna fordringar
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62040-5-3, utg 1:2017
IEC 62040-5-3:2016 | EN 62040-5-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 5-3: UPS med likströmsutgång - Egenskaper och provning
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 5-3: DC output UPS - Performance and test requirements
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62108, utg 2:2017
IEC 62108:2016 | EN 62108:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler och enheter med koncentrator (CPV)
Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62264-3, utg 2:2017
IEC 62264-3:2016 | EN 62264-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 3: Aktivitetsmodeller för produktionsstyrning
Enterprise-control system integration - Part 3: Activity models of manufacturing operations management
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62281, utg 3:2017
IEC 62281:2016 | EN 62281:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 35 Torrbatterier
Litiumceller och litiumbatterier - Säkerhet vid transport
Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62368-1, utg 1:2014/AC2:2017
EN 62368-1:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62453-1, utg 2:2017
IEC 62453-1:2016 | EN 62453-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 1: Översikt och vägledning
Field device tool (FDT) interface specification - Part 1: Overview and guidance
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62453-2, utg 2:2017
IEC 62453-2:2016 | EN 62453-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 2: Begrepp och principer
Field device tool (FDT) interface specification - Part 2: Concepts and detailed description
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62550, utg 1:2017
IEC 62550:2017 | EN 62550:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Reservdelsförsörjning
Spare parts provisioning
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62625-1, utg 1:2015/A11:2017
EN 62625-1:2013/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Elektronisk utrustning för järnvägar - Ombordsystem för registrering av data avseende fordonsframförande - Del 1: Systemspecifikation
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62739-2, utg 1:2017
IEC 62739-2:2016 | EN 62739-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Utrustning för våglödning - Provning av erosion vid blyfri lödning - Del 2: Provning av erosion för metalliska material med ytbehandling
Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy - Part 2: Erosion test method for metal materials with surface processing
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62739-3, utg 1:2017
IEC 62739-3:2017 | EN 62739-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Utrustning för våglödning - Provning av erosion vid blyfri lödning - Del 3: Vägledning vid val av metod för provning av erosion
Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy - Part 3: Selection guidance of erosion test methods
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62772, utg 1:2017
IEC 62772:2016 | EN 62772:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Ihåliga stödisolatorer av kompositmaterial för ställverk med systemspänning över 1 000 V växelström och 1 500 V likström - Definitioner, provningsmetoder och villkor för godkännande
Composite hollow core station post insulators for substations with a.c. voltage greater than 1 000 V and d.c. voltage greater than 1 500 V - Definitions, test methods and acceptance criteria
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62864-1, utg 1:2017
IEC 62864-1:2016 | EN 62864-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Rullande materiel - Kraftförsörjning med energilagringssystem ombord - Del 1: Seriehybridsystem
Railway applications - Rolling stock - Power supply with onboard energy storage system - Part 1: Series hybrid system
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SS-EN 62940, utg 1:2017
IEC 62940:2016 | EN 62940:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning - Integrerade kommunikationssystem (ICS) - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated communication system (ICS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2017-05-17
Läs mer
 
SEK Handbok 444, utg 2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, utg 3, med kommentarer
Fastställelsedatum: 2017-05-09
Läs mer
 
SS 436 40 00, utg 3:2017
IEC 60364-serien | HD 384 och 60364-serien
Ansvarig svensk kommitté: TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Elinstallationer för lågspänning - Utförande av elinstallationer för lågspänning
Low-voltage electrical installations - Rules for design and erection of electrical installations
Fastställelsedatum: 2017-05-09
Läs mer
 
SS-EN 50052, utg 2:2017
EN 50052:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gjutna aluminiumkapslingar för gasisolerade ställverk
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled cast aluminium alloy enclosures
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50121-5, utg 4:2017
EN 50121-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5: Fasta installationer för elförsörjning
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50124-1, utg 2:2017
EN 50124-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Isolationskoordination - Del 1: Grundläggande fordringar - Kryp- och luftavstånd
Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50124-2, utg 2:2017
EN 50124-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Isolationskoordination - Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar
Railway applications - Insulation coordination - Part 2: Overvoltages and related protection
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50152-3-1, utg 2:2017
EN 50152-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Särskilda fordringar på växelspänningsställverk - Del 3-1: Mät-, manöver- och skyddsutrustning för speciell användning i växelspänningstraktionsystem - Tillämpningsanvisning
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Devices
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50288-11-2, utg 1:2017
EN 50288-11-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Kommunikationskablar - Flerelementskablar med ledare av metall - Del 11-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 500 MHz - Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler
Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-2: Sectional specification for un-screened cables, characterized from 1 MHz up to 500 MHz for work area, patch cord and data centre applications
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-1, utg 2:2017
EN 50289-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-1: Elektrisk provning - Allmänt
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-1: Electrical test methods - General requirements
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-8, utg 2:2017
EN 50289-1-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-8: Elektrisk provning - Dämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-8: Electrical test methods - Attenuation
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50290-1-2, utg 1:2017
EN 50290-1-2:2004
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Del 1-2: Definitioner
Communication cables - Part 1-2: Definitions
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 50633, utg 1:2017
EN 50633:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Skyddsprinciper för banmatningssystem med växelspänning eller likspänning
Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60127-5, utg 2:2017
IEC 60127-5:2016 | EN 60127-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Finsäkringar - Säkerhet - Del 5: Riktlinjer för kvalitetsbedömning
Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/A11:2017
EN 60601-1-8:2007/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-8: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för larmsystem
Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60603-7-82, utg 1:2017
IEC 60603-7-82:2016 | EN 60603-7-82:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7-82: Detaljspecifikation för skärmat 8-poligt anslutningsdon med 12 kontakter med fast don och kabeldon, för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Part 7-82: Detail specification for 8-way, 12 contacts, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-10, utg 2:2017
IEC 60695-1-10:2016 | EN 60695-1-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 1-10: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Vägledning
Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-2, utg 1:2017
IEC 60695-8-2:2016 | EN 60695-8-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 8-2: Värmeavgivning - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60743, utg 3:2017
IEC 60743:2013 | EN 60743:2013
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Terminologi
Live working - Terminology for tools, devices and equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60855-1, utg 1:2017
IEC 60855-1:2016 | EN 60855-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Utrustning för arbete under spänning - Isolerande skumfyllda rör och massiva stänger - Del 1: Rör och stänger med cirkulärt tvärsnitt
Live working - Insulating foam-filled tubes and solid rods - Part 1: Tubes and rods of a circular cross-section
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-5, utg 4:2017
IEC 60966-2-5:2016 | EN 60966-2-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-5: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-2) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 1 000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 60966-2-6, utg 4:2017
IEC 60966-2-6:2016 | EN 60966-2-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-6: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-24) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 3 000 MHz
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-10, utg 2:2017
IEC 61000-4-10:2016 | EN 61000-4-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-10: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade magnetiska fält
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-31, utg 1:2017
IEC 61000-4-31:2016 | EN 61000-4-31:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-31: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna bredbandiga störningar på elnät
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-120, utg 1:2017
IEC 61076-3-120:2016 | EN 61076-3-120:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 3-120: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för demonterbara anslutningsdon för kraft med snäppfastsättning för märkspänning 250 V DC och märkström 30 A
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-120: Rectangular connectors - Detail specification for rewirable power connectors with snap locking for rated voltage of 250 V d.c. and rated current of 30 A
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61169-54, utg 1:2017
IEC 61169-54:2016 | EN 61169-54:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 54: Gruppspecifikation för koaxialdon med 10 mm innerdiameter på ytterledaren, typ 4,3-10
Radio frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ohms, Series 4,3-10
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61242, utg 1:1997/A13:2017
EN 61242:1997/A13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Sladdvindor för allmänbruk
Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61332, utg 3:2017
IEC 61332:2016 | EN 61332:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Magnetiska komponenter och material - Klassificering av mjuka ferritmaterial
Soft ferrite material classification
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61400-25-4, utg 2:2017
IEC 61400-25-4:2016 | EN 61400-25-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-4: Mappning till kommunikationsprofil
Wind energy generation systems - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61605, utg 3:2017
IEC 61605:2016 | EN 61605:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Märkkoder för fasta induktorer
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61754-32, utg 1:2017
IEC 61754-32:2016 | EN 61754-32:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon och passiva komponenter - Del 32: Kontaktdonsfamilj typ DiaLink
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 32: Type DiaLink connector family
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61754-34, utg 1:2017
IEC 61754-34:2016 | EN 61754-34:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Gränssnitt för kontaktdon och passiva komponenter - Del 34: Kontaktdonsfamilj typ URM
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 34: Type URM connector family
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 61970-301, utg 5:2017
IEC 61970-301:2016 | EN 61970-301:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 301: Grund för gemensam informationsmodell (CIM)
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62052-11, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62052-11:2003/A1:2016 | EN 62052-11:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 11: Mätare
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-11, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-11:2003/A1:2016 | EN 62053-11:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5, 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-21, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-21:2003/A1:2016 | EN 62053-21:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-22, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-22:2003/A1:2016 | EN 62053-22:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-23, utg 1:2003/A1:2017
IEC 62053-23:2003/A1:2016 | EN 62053-23:2003/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62053-24, utg 1:2015/A1:2017
IEC 62053-24:2014/A1:2016 | EN 62053-24:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Del 24: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi vid grundfrekvens (noggrannhetsklass 0,5 S, 1 S och 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62054-11, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62054-11:2004/A1:2016 | EN 62054-11:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Styrning av tariff och belastning - Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare
Electricity metering equipment (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62803, utg 1:2017
IEC 62803:2016 | EN 62803:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Radiosändare - Frekvenssvar för anordningar för optoelektrisk omvandling i system för radio över fiber - Mätmetod
Transmitting equipment for radiocommunication - Frequency response of optical-to-electric conversion device in high-frequency radio over fibre systems - Measurement method
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 62922, utg 1:2017
IEC 62922:2016 | EN 62922:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Ljuspaneler (OLED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar
Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SS-EN 80369-5, utg 1:2017
IEC 80369-5:2016 | EN 80369-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 5: Kopplingar för manschetter
Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications
Fastställelsedatum: 2017-04-19
Läs mer
 
SEK TS 61643-12, utg 1:2017
IEC 61643-12:2008 | CLC/TS 61643-12:2009
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 12: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SEK TS 61643-22, utg 1:2017
IEC 61643-22:2015 | CLC/TS 61643-22:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 22: Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar - Val och användning
Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50131-2-8, utg 1:2017
EN 50131-2-8:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 2-8: Vibrationsdetektorer för inbrottslarm
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50193-2-2, utg 1:2017
EN 50193-2-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Vattenvärmare av genomströmningstyp - Del 2-2: Funktionsprovning - Duschvärmare av genomströmningstyp för ett tappställe
Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50244, utg 2:2017
EN 50244:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-11, utg 2:2017
EN 50289-1-11:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-11: Elektrisk provning - Karakteristisk impedans, inimpedans, reflektionsdämpning
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50399, utg 1:2011/A1:2017
EN 50399:2011/A1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden - Mätning av värme- och rökutveckling på kablar under brandspridningsprovning - Provningsutrustning, förfarande och resultat
Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50600-4-2, utg 1:2017/AC1:2017
EN 50600-4-2:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 4-2: Energieffektivitet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50628, utg 1:2017
EN 50628:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Utförande av elinstallationer i gruvor under jord
Erection of electrical installations in underground mines
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 50632-3-3, utg 1:2017
EN 50632-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Motordrivna elverktyg - Mätning av damm - Del 3-3: Särskilda fordringar på transportabla rikt- och planhyvlar
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-3: Particular requirements for transportable planers and thicknessers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 3:2017
CISPR 25:2016 | EN 55025:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60079-29-1, utg 2:2017
IEC 60079-29-1:2016 | EN 60079-29-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 29-1: Gasdetektorer (gasvarnare) - Prestandafordringar för utrustning för detektering av brännbara gaser
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60191-6-13, utg 2:2017
IEC 60191-6-13:2016 | EN 60191-6-13:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 6-13: Vägledning vid konstruktion av socklar för FBGA och FLGA
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60312-1, utg 2:2017
IEC 60312-1:2011 | EN 60312-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Dammsugare för hushållsbruk - Del 1: Funktionsprovning av dammsugare avsedda för torr städning
Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60404-15, utg 1:2013/A1:2017
IEC 60404-15:2012/A1:2016 | EN 60404-15:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 15: Bestämning av den relativa permeabiliteten hos svagt magnetiska material
Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60695-8-1, utg 3:2017
IEC 60695-8-1:2016 | EN 60695-8-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 8-1: Värmeavgivning - Vägledning
Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60700-1, utg 2:2015/AC1:2017
IEC 60700-1:2015/C1:2017 | EN 60700-1:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Tyristorventiler för högspänd likström - Del 1: Elektrisk provning
Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60704-2-13, utg 3:2017
IEC 60704-2-13:2016 | EN 60704-2-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60793-2, utg 4:2017
IEC 60793-2:2015 | EN 60793-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2: Produktspecifikationer - Allmänt
Optical fibres - Part 2: Product specifications - General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-3-20, utg 3:2017
IEC 60794-3-20:2016 | EN 60794-3-20:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 3-20: Familjespecifikation - Utomhuskablar - Självbärande kablar
Optical fibre cables - Part 3-20: Outdoor cables - Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60794-5, utg 2:2017
IEC 60794-5:2014 | EN 60794-5:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 5: Gruppspecifikation - Mikroduktkabling för blåsinstallationer
Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 60947-5-5, utg 1:1998/A2:2017
IEC 60947-5-5:1997/A2:2016 | EN 60947-5-5:1997/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement - Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61000-1-2, utg 1:2017
IEC 61000-1-2:2016 | EN 61000-1-2:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 1-2: Allmänt - Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61005, utg 2:2017
IEC 61005:2014 | EN 61005:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
Kärnteknisk mätutrustning - Miljödosekvivalentratmätare för neutronstrålning
Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent (rate) meters
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-101, utg 2:2017
IEC 61010-2-101:2015 | EN 61010-2-101:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-101: Särskilda fordringar på medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik (IVD)
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-110, utg 3:2017
IEC 61076-3-110:2016 | EN 61076-3-110:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-110: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för skärmade anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 3 000 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-110: Detail specification for free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 3 000 MHz
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61078, utg 3:2017
IEC 61078:2016 | EN 61078:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Funktionssäkerhetsscheman
Reliability block diagrams
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61169-58, utg 1:2017
IEC 61169-58:2016 | EN 61169-58:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 58: Gruppspecifikation för självpassande koaxialdon, 50 ohm (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-1, utg 1:2017
IEC 61215-1-1:2016 | EN 61215-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-1: Särskilda fordringar för provning av moduler med celler av kristallint kisel
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61215-2, utg 1:2017
IEC 61215-2:2016 | EN 61215-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 2: Provningsmetoder
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61240, utg 3:2017
IEC 61240:2016 | EN 61240:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Styrkristaller - Ytmonterade komponenter - Regler för konturritningar
Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61290-4-1, utg 2:2017
IEC 61290-4-1:2016 | EN 61290-4-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-1: Förstärkningsövergångsparametrar - Dubbel-våglängdsmetod
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-1: Gain transient parameters - Two-wavelength method
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-1, utg 4:2017
IEC 61300-1:2016 | EN 61300-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 1: Allmänt och vägledning
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61300-3-25, utg 3:2017
IEC 61300-3-25:2016 | EN 61300-3-25:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 3-25: Undersökning och mätning - Koncentricitet hos icke-vinklade hylsor och icke-vinklade hylsor monterade på fiber
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-25: Examinations and measurements - Concentricity of the non-angled ferrules and non-angled ferrules with fibre installed
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61340-5-1, utg 3:2017
IEC 61340-5-1:2016 | EN 61340-5-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 101 Elektrostatik
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 5-1: Skydd av elektronik - Allmänna fordringar
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61557-9, utg 3:2015/AC1:2017
IEC 61557-9:2014/C2:2017 | EN 61557-9:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning - Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder - Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61784-3-18, utg 1:2012/A1:2017
IEC 61784-3-18:2011/A1:2016 | EN 61784-3-18:2011/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Profiler - Del 3-18: Fältbussar i system av betydelse för säkerheten - Kompletterande specifikationer för CPF 18 (SafetyNET p)
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61970-552, utg 2:2017
IEC 61970-552:2016 | EN 61970-552:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 552: CIMXML-format för modellutbyte
Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 552: CIMXML Model exchange format
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61975, utg 1:2011/A1:2017
IEC 61975:2010/A1:2016 | EN 61975:2010/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Anläggningar för elöverföring med högspänd likström (HVDC) - Systemprovning
High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61987-15, utg 1:2017
IEC 61987-15:2016 | EN 61987-15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 15: Egenskapslista för nivåmätande utrustning för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 15: Lists of properties (LOPs) for level measuring equipment for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 61995-2, utg 1:2009/A1:2017
IEC 61995-2:2009/A1:2016 | EN 61995-2:2009/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Lampanslutningsdon för bostäder och liknande - Del 2: Dimensioner
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-21, utg 1:2005/A1:2017
IEC 62052-21:2004/A1:2016 | EN 62052-21:2004/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning
Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62052-31, utg 1:2017
IEC 62052-31:2015 | EN 62052-31:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Allmänna fordringar och provning - Del 31: Säkerhetsfordringar och provningsmetoder
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62226-3-1, utg 1:2007/A1:2017
IEC 62226-3-1:2007/A1:2016 | EN 62226-3-1:2007/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Exponering för elektriska eller magnetiska fält inom det låga och intermediära frekvensområdet - Beräkning av strömtäthet och inre elektriska fält inducerade i människokroppen - Del 3-1: Exponering för elektriska fält - Analytiska modeller och numeriska 2D-modeller
Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62271-212, utg 1:2017
IEC 62271-212:2016 | EN 62271-212:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 212: Kompakta nätstationer
High-voltage switchgear and controlgear - Part 212: Compact Equipment Assembly for Distribution Substation (CEADS)
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62276, utg 3:2017
IEC 62276:2016 | EN 62276:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledare - Skivor för användning i ytvågstillämpningar - Egenskaper och provning
Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) device applications - Specifications and measuring methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62282-6-200, utg 3:2017
IEC 62282-6-200:2016 | EN 62282-6-200:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 6-200: Mikrobränslecellssystem - Bestämning av prestanda
Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62320-2, utg 2:2017
IEC 62320-2:2016 | EN 62320-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: AIS för AtoN-stationer - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62351-11, utg 1:2017
IEC 62351-11:2016 | EN 62351-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 11: Specifikation av säkerhet för XML-dokument
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 11: Security for XML documents
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62477-1, utg 1:2012/A1:2017
IEC 62477-1:2012/A1:2016 | EN 62477-1:2012/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 1: Allmänt
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 
SS-EN 62605, utg 2:2017
IEC 62605:2016 | EN 62605:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Format för utväxling av e-lexikon
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries
Fastställelsedatum: 2017-03-15
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

maj 2017

april 2017

mars 2017

februari 2017

januari 2017

december 2016

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.