SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

För småföretag
SME

Små och medelstora företag är en väsentlig drivkraft för tillväxt, innovation och sysselsättning. Som en viktig del av små och medelstora företags strategi för framgång ingår att använda standarder och att delta i standardisering – till exempel för att finna en bas för utveckling av innovationer, att erövra nya marknader och att säkra kunskapsförsprång. SEK Svensk Elstandard stödjer små och medelstora företag i detta.

Hitta rätt standard

Genom den kostnadsfria funktionen Preview kan man ladda ner, läsa och skriva ut de inledande avsnitten av alla svenska standarder från SEK Svensk Elstandard. Där ingår förstasidan (med information om standardens giltighet med mera), standardens innehållsförteckning (som ger en uppfattning om hur omfattande de olika avsnitten är), omfattningsavsnittet (som säger vad standarden omfattar och vad den är till för) och listan med normativa hänvisningar. I förekommande fall ingår också den bakomliggande europeiska standardens förstasida och förord (som beskriver giltighetstid och eventuell koppling till internationella standarder och till mandat (uppdrag) från EU-kommissionen). Därefter följer i många fall ett inledande avsnitt som ger en bakgrund till arbetet med standarden och ett avsnitt som anger standardens omfattning.

Att ha fri tillgång till standarders inledningsavsnitt är till stor hjälp för små och medelstora företag. Det framhålls gång på gång av representanter för EU-kommissionen. SEKs funtion Preview erbjuder detta.

I sökfunktionen här på webbplatsen kan du hitta standarden du söker. Personalen på SEKs kansli står också till tjänst och svarar gärna på frågor under kontorstid.

Alla internationella standarder från IEC och alla svenska standarder från SEK kan köpas direkt från sidan. För att underlätta användningen av vissa standarder, ger SEK ut en serie SEK Handböcker. SEK har också satt ihop rabatterade ”paket” med handböcker som är särskilt intressanta för många mindre och medelstora företag. SEK Handbok 451 är utgiven särskilt med tanke på mindre företag och förklarar EU-direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustningen, det så kallade RoHS-direktivet.

Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad med rätt standarder och SEK Handböcker är att abonnera på SEK e-Standard.

Delta i standardiseringsarbetet

Deltagande i arbetet med standarder

Alla svenska företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta i arbetet i SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer, SEK TK. Varje TK fungerar som svensk referensgrupp för det arbete med standarder och andra publikationer som sker i motsvarande tekniska kommittéer inom IEC och, i förekommande fall, CENELEC. Bland annat tack vare betydande insatser från kommittéledamöterna, kan avgifterna för deltagande hållas på en låg nivå.

Ledamöter i en teknisk kommitté har full tillgång till alla dokument som cirkulerar inom kommittén och inom motsvarande tekniska kommittéer inom IEC och CENELEC. Ledamöterna har också tillgång till alla svenska standarder och andra svenska publikationer (t ex SEK Handböcker) som arbetats fram av den tekniska kommittén.

Introduktionskurs

Alla nya ledamöter erbjuds att delta i en kostnadsfri endags introduktionskurs. Kursen hålls varje vår och höst, är kostnadsfri och är givetvis också öppen för andra ledamöter. Genom resebidrag för deltagande i plenarmöten i tekniska kommittéer i IEC och CENELEC, får delegater med begränsade ekonomiska resurser större möjlighet att delta i internationella möten.

Förslag till standarder remissas genom annonsering och kan beställas utan kostnad, för granskning och kommentering. Förslag till internationella standarder från IEC, som i de flesta fall också fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, kan också kommenteras direkt på nätet. Detta anses, bl a av EU-kommissionen, särskilt passa de små företagens behov.

Gemensamma europeiska ansträngningar

De båda europeiska standardiseringsorganisationerna CENELEC (där SEK är den svenska medlemmen) och CEN (där SIS är den svenska medlemmen) har hörsammat politikernas uppmaning att underlätta vardagen för små och medelstora företag (SME). Se vidare mer information som särskilt riktar sig till små och medelstora företag från CENELEC och CEN. Praktiskt taget alla svenska standarder som SEK fastställer är också europeiska standarder från CENELEC, dvs de är likalydande i EU och de flesta angränsande länder (bl a i Norge, Schweiz och Turkiet).

Det finns också en snabbkurs på nätet, med en introduktion till standarder och standardisering särskilt riktad till små och medelstora företag. Den finns på svenska, men också på andra språk.

Standarder

SEK Svensk Elstandarder förenklar, kvalitetssäkrar och spar resurser

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of