SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 4

Vattenturbiner

I SEK TK 4 kombinerar vi praxis med nytänkande. En rad olika aktörer i branschen är representerade både vid nationella och internationella möten. Sverige har representanter i de flesta internationella arbetsgrupper och deltar aktivt med synpunkter och analysarbete som har stämts av vid möten i SEK TK 4. Dessutom fungerar vi som ett forum för samtal om tekniska frågor som är aktuella i branschen.

SEK TK 4 är svensk referensgrupp för IEC TC 4 Hydraulic turbines som ansvarar för att utarbeta och revidera standarder och tekniska rapporter som behandlar konstruktion, tillverkning, idrifttagning, provning, drift och underhåll av vattenkraftmaskiner dvs vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner av alla slag inklusive tillhörande utrustning.

Senare tillkomna standarder från kommittén är t ex SS-EN IEC 60545 om vägledning för idrifttagning och drift av vattenturbiner, pumpturbiner och magasineringspumpar och en serie SS-EN IEC 63132 om montagemetoder och toleranser.

Svenska TK 4 fungerar även som ett forum för diskussioner kring återkommande frågeställningar i branschen och arbetet inom kommitténs arbetsområde kommer att fortgå under överskådlig tid eftersom förändringar i förutsättningar skapar behov av nya standarder och revidering. Det internationella intresset har också stigit då Kina driver på arbetet och har visat en stor aktivitet i att initiera nya arbetsgrupper.

Internationellt accepterade standarder och riktlinjer är ett värdefullt stöd vid upphandling och kontroll av leveranser och ger dessutom likvärdiga förutsättningar för olika leverantörer vilket ökar rättvisan vid anbudsutvärdering. Eftersom experter från olika delar av världen medverkar till att utarbeta standarder blir det ett sätt att samla och dokumentera erfarenheter och ”Best practice” vilket även minskar risken för att historiska misstag upprepas. Detta blir extra viktigt då branschen står inför stora generationsväxlingar med pensionsavgångar samt demografiska utmaningar.

Den svenska turbinparken domineras av lågfallsanläggningar med kaplanturbiner till skillnad från den internationella som domineras av francisturbiner. Utvecklingen mot obemannade stationer genom fjärrmanöver och fjärrövervakning har pågått under lång tid i Sverige. Det finns även flerårsmagasin som innebär en helt annan flexibel kraft tidsskalor/uthållighet än de pumpkraftverk som är vanliga på kontinenten och dessutom har Sverige en avreglerad elmarknad. Dessa och andra skillnader mot internationella förhållanden gör att en viktig funktion för TK 4 är att påverka det internationella standardiseringsarbetet med synpunkter som är betydelsefulla ur svensk synvinkel.

Bevakar

  • IEC TC 4 Hydraulic turbines

Kanslikontakt

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 4

Pumpkraftverk med standard

Pumpkraftverk med standard

För energilagring kan pumpkraftverk vara aktuella. Även för dem finns standarder till hjälp.

Välkommen att bli deltagare i vår kommitté!

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of