Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Förvaltning av elnätstillgångar

2019-05-16

Månadens standard maj 2019

Hur kan nätägare automatisera förvaltningen av nätet? Standarden för systemgränssnitt är nu uppdaterad.

I standarden om systemgränssnitt för distributionssystemstyrning finns en del, SS‑EN IEC 61968‑4, som handlar om gränssnitt för dokumenthantering och asset management. Efter åtta år har den nu kommit en ordentligt reviderad utgåva. 

I den nya utgåvan har olika profiler lagts till, ändrats eller tagits bort. Informativa bilagor har adderats, som visar hur standarden kan användas för strategisk förvaltning och för tillämpningar vid informationsutbyte, till exempel när en tillgång ersätts med en ny. Se preview på de inledande avsnitten här.

Standarden SS-EN 61968 ska underlätta integration mellan applikationer i ett elnät. Den kan användas för applikationer som använder olika språk, operativsystem och protokoll men som ändå behöver utväxla data med varandra. 

I den första delen, SS-EN 61968-1, finns en introduktion, läs den i preview. Andra delar behandlar bland annat gränssnitt nätdrift (del 3) och kundhantering (del 8). På gång är bland annat en del 9 för optimering av distribuerade produktionsresurser. 

Standarder för smarta nät
För utväxling och hantering av data i elnät finns standarderna SS-EN 61968 för systemgränssnitt och SS-EN 61970 för gränssnitt för energiledning, EMS-API. Den senare beskriver CIM, en gemensam informationsmodell som ligger till grund för mycket av det vi kallar smarta elnät. Båda standarderna består av flera delar.

Standarderna är framtagna i internationellt samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. I princip antas också alla delar som europeisk standard, EN, och fastställs som svensk standard, SS-EN IEC, av SEK Svensk Elstandard. 

Arbetet med de här standarderna sker i den internationella tekniska kommittén IEC TC 57, där svenska specialister deltar genom den motsvarande gruppen SEK TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation. IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. 

SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. IEC har lagt upp en översikt över de standarder som är centrala för smarta elnät och som kommit fram genom samarbete inom IEC. 

Standarder för förvaltning av kraftsystem 
Inom IEC (och inom SEK Svensk Elstandard) finns också grupper som arbetar med standarder och vägledningar för förvaltning av kraftsystem, IEC TC 123 och SEK TK 123 Förvaltning av kraftsystem. Arbetsområdet har väckt stort intresse, framförallt i länder med åldrande elnät. Kommittén är ny och har inte kommit så långt i sitt arbete. De första projekten behandlar terminologi – förstås – och grundläggande frågor och praktikfall. 

TC 123 samarbetar med de produktkommittéer inom IEC som berörs och dessutom med IEC TC 56 (SEK TK 56 Tillförlitlighet), Dependability, och ISO 251, Asset management. Det är den senare som tagit fram serien ISO 55000 om ledningssystem för tillgångar, som publicerades 2014. Den ger ett ramverk och en allmän vägledning för förvaltningsarbetet, men ger inte någon vägledning som är särskilt anpassad för elnätstillgångar. 


Grunder för datautbyte
Uppbyggnaden av dataelementen, deras struktur och innehåll i SS-EN 61968 är inte densamma som den som beskrivs i den mer generella IEC 61360-1 från IEC TC 3 (SC 3D) och ISO 13584 (närmast för artikelbibliotek för industriautomation) från ISO TC 184. 

Som bland annat Murayama, Wang och Hosokawa har visat, kan man överbrygga den skillnaden. Då används standarden IEC 62656 för registrering och överföring av standardiserade ontologier för produkter. I Sverige har den beteckningen SS‑EN 62656. En av dess tre delar behandlar just gränssnittet mot CIM.

Läs mer om IEC 61360-1 här. IEC 61360-1 och ISO 13584 är båda fastställda som svensk standard SS-EN 61360-1 och SS-ISO 13584, av SEK Svensk Elstandard respektive SIS. De är grund för andra standarder, till exempel IEC 61987 för data i kataloger för utrustning för industriell processtyrning (SS-EN 61987). 

IEC 61360-1 utnyttjas också i standarden SS-EN 45558 om deklaration av användningen av kritiska råvaror och i SS-EN 62474 för materialdeklaration som stödjer den europeiska Reach-förordningen 1907/2006/EU och liknande regelverk i andra länder.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of